DCS系统操作步骤数组导航回调方法注意事项

快速开始

 var nav_left=["录入数据","设定规则","等待结果","数据确认","结果导出"];
 //遍历导航后,使操作步骤效果停留在第三步
 setNumberNav(nav_left,3)

效果如下:

方法全部代码:

/*
* 遍历数字导航栏 
* 任建锋 
* 参数:
* nav_left:导航字节数组数组  
* number:当前的第几步
* */
function setNumberNav(nav_left,number){
  //第一步正在进行
  var number=number;
  var strVar0 = " <li class='first-li'><span>"+nav_left[0]+"</span><i class=\"ico-bg-de-fist ico-bg-de-fistcheck\">1<\/i><\/li>";
  //第一步已完成
  var strVar1 = " <li><i class=\"ico-bg-de-fist ico-bg-de-fistcheck ico-bg-de-fistsuccess\">&nbsp;<\/i><\/li>";

  var nav_length=nav_left.length;
  var strVar="";
  if(number>1) {
    strVar += "<li class='first-li'><span>" + nav_left[0] + "</span><i class=\"ico-bg-de-fist ico-bg-de-fistcheck ico-bg-de-fistsuccess\">&nbsp;<\/i><\/li>"
  }else
  {
    strVar += "<li class='first-li'><span>" + nav_left[0] + "</span><i class=\"ico-bg-de-fist ico-bg-de-fistcheck\">1<\/i><\/li>"
  }
  number=number-1;
  if(nav_length>1){
    for(var i=1;i<nav_length;i++)
    {
      var nubStr=i+1;
      if(i<number){
        strVar +="<li><span>"+nav_left[i]+"</span><i class=\"ico-bg-de ico-bg-decheck ico-bg-desuccess\">&nbsp;<\/i><\/li>";
      }else if(i==number){
        strVar +="<li><span>"+nav_left[i]+"</span><i class=\"ico-bg-de ico-bg-decheck\">"+ nubStr +"<\/i><\/li>";
      }
      else{
        strVar +="<li><span>"+nav_left[i]+"</span><i class=\"ico-bg-de\">"+ nubStr +"<\/i><\/li>";
      }
    }
  }

  $(".set-number-nav").html(strVar);

}

参数:

 • nav_left:数据类型:数组; 说明:导航栏目的内容
 • number:数据类型:number; 说明:当前的操作步骤为第几步
 • DOM(html)

   <!--数字流程导航-->
  <ul class="set-number-nav">
  </ul>
  

  共有 0 条评论

  Top